ژاکت و سرهمی سبز سدری

برای سایزهای 1-3 ماه،6-9 ماه،12-18ماه(2سال،3-4 سال)
سایز به سانتیمتر : 56/50 – 68/62 – 80/74 ( 92/86 – 104/ 98 )

وسایل مورد نیاز :
ژاکت : 200 – 200 – 250 ( 250 – 300 ) گرم کاموا
سرهمی : 150 – 150 – 200 ( 200 – 250 ) گرم کاموا
جوراب : 50 – 50 – 50 ( 100 – 100 ) گرم کاموا
میل گرد – چند میل – میل گرد همگی سایز 5/2 میلیمتر

اندازه بافت : اگه 26 تا دونه با میل 5/2 سربندازی و34 رج ببافی یه مربع 10*10 بشه.اگه نه سایز میل رو کم یا زیاد کنید.کلا نخش باریکه.
طرز بافت : بافت رکن یعنی همه از زیر در رج و در بافت به صورت دور یک دور از زیر و یک دور از رو .
نقشه : نگاه کنید به M.1

جادکمه : جادکمه ها را سمت راست پیش روی همگرد وسط که تا بالا رکن بافته میشود به این ترتیب میبافید : سومین دانه را کور میکنید بعد 1 ژوته میاندازید
محل قرار گرفتن جادکمه ها در سایز های مختلف :
سایز 3/1 ماه : 6 – 11 و 16 سانتیمتر
سایز 9/6 ماه : 6 – 10 – 15 و 19 سانتیمتر
سایز 18/12 ماه : 6 – 11 – 16 و 21 سانتیمتر
سایز 2 سال : 7 – 13 – 18 – و 23 سانتیمتر
سایز 4/3 سال : 7 – 13 – 19 و 25 سانتیمتر
نکته : یک جادکمه هم روی یقه میبافید

پشت ژاکت:
تعداد62-70-78 (86-94) تا دونه با میل شماره 5/2 سربندازید و 6 رج همه از زیر ببافید ودر عین حال از هر طرف یه دونه هم اضافه کنید.
حالا نقشه M1 را روی بافتنی پیاده کنید این نقشه مثل خانه های شطرنج است به این ترتیب :
رج اول ( روی کار) : 4 تا از زیر و 4 تا از رو میبافید تا انتهای رج رج دوم :زیر ها را به زیر و رو ها را از رو ببافید رج سوم : زیر ها را به زیر و رو ها را از رو ببافید رج چهارم : زیر ها را به زیر و رو ها را از رو ببافید رج پنجم : زیر ها را به رو و رو ها را به زیر ببافید حالا متوجه شدید که نقشه را چطور پیاده کنید . وقتی اندازه بافتنی تان 25 – 27 – 30 ( 32 – 35 ) سانتیمتر شد برای حلقه آستین در تمام رجهای بعدی از هر دو طرف به این ترتیب کم میکنید : 3 دانه 1 بار – 2 دانه 1 – 2 – 2 ( 1 – 3 ) بار و 1 دانه 3 بار = 46 – 54 – 62 ( 70 – 70 ) دانه میماند . توجه کنید در حین کم کردن و تا انتها باید نقشه را ببافید . وقتی اندازه بافت به 25 – 27 – 30 ( 32 – 35 ) سانتیمتر رسید برای یقه 22 – 24 – 26 (30 – 30) دانه میانی را کور کنید و در رج بعد 1 دانه به سمت یقه کور کنید در هر طرف 11 – 14 – 17 ( 19 – 19 ) دانه میماند هر یک را جداگانه ببافید . وقتی 26 – 28 – 31 ( 33 – 36 ) سانتیمتر شد همه را کور کنید .

سمت راست پیش : 38 – 38 – 46 ( 46 – 54 ) دانه سر بندازید (1 دانه برای لبه و 5 دانه برای همگرد پیش که این 5 دانه تا انتها رکن بافته میشود ) با میل 5/2 و 6 رج رکن ببافید و در رج بعد که روی کار است به این ترتیب ادامه دهید:
5 دانه رکن برای همگرد وسط ، نقشه M1 روی 32 – 32 – 40 ( 40 – 48 ) دانه بعدی و بعد 1 دانه حاشیه .
حالا برگردید به نقشه و توجه کنید به جادکمه ها با توجه به توضیح بالا.
وقتی قطعه بافته شده 16 – 17 – 19 ( 20 – 22 ) سانتیمتر شد برای حلقه آستین مثل حلقه آستین پشت کور کنید = 30 – 30 – 38 ( 38 – 42 ) دانه
به بافت M1 ادامه دهید با 1 دانه حاشیه برای حلقه آستین وقتی اندازه بافتنی 21 – 23 – 26 ( 28 – 30 ) سانتیمتر شد برای یقه 11 – 8 – 13 ( 11 – 15 ) دانه ای را که وسط پیش قرار میگیرد ( بالای بافت رکن ) را کور کنید و برای گردی یقه در تمام رج های بعدی به این ترتیب دانه کم کنید: 2 دانه 2 بار، 1 دانه 4 بار = 11 – 14 – 17 ( 19 – 19 ) دانه برای سر شانه وقتی اندازه بافت 26 – 28 – 31 ( 33 – 36 ) سانتیمتر شد همه دانه ها را کور کنید .
سمت چپ پیش : مثل سمت راست سر بندازید و ببافید اما برعکس و جا دکمه ها را هم نبافید – مطمئن شوید که بر عکس سمت راست میبافید .

آستین : 42 – 42 – 42 ( 50 – 50 ) دانه با میل شماره 5/2 سر بندازید و با در نظر گرفتن 1 دانه حاشیه در هر طرف 3 سانتیمتر رکن ببافید حالا نقشه M1 را ببافید با در نظر داشتن 1 دانهء حاشیه در دو طرف ، وقتی اندازه بافت 6 – 6 – 6 ( 8 – 8 ) سانتیمتر شد 1 دانه در دو طرف هر 3 – 2 – 5/1 ( 2 – 3 ) سانتیمتراضافه کنید حدودا" برای 4 – 6 – 8 ( 8 – 10 ) بار = 50 – 54 – 58 ( 66 – 70 ) دانه ، توجه کنید که دانه های جدید را هم طبق نقشه ببافید . وقتی 18 – 18 – 20 ( 25 – 29 ) سانتیمتر بافتید برای کاپ در رجهای بعدی هر طرف 3 دانه 1 بار ، 2 دانه 1 – 2 – 2 ( 2 – 3 ) بار ، 1 دانه 4 – 3 – 2 ( 2 – 2 ) بار و 2 دانه 1 بار و وقتی 21 – 22 – 24 ( 29 – 33 ) سانتیمتر بافتید 3 دانه هر طرف کور کنید و وقتی اندازه آستین 22 – 23 – 25 ( 30 – 34 ) شد همه دانه ها را کور کنید .

متصل کردن : سر شانه ها را بدوزید
حالا برای یقه 70 تا 90 دانه بگیرید ( حتی بالای دو حاشیه وسط را دانه بگیرید ) با میل 5/2 و 4 رج رکن ببافید و هم زمان جادکم را هم ببافید بعد از اولین رج بالای جادکمه های قبلی .
جادکمه را نبافید ! اگر نمیخواهید کلاه را ببافید و دانه ها را در پشت کار کور کنید . درز پهلوهای ژاکت و آستین ها را بدوزید با همان 1 دانه حاشیه ای که داشتید و بعد به حلقه آستین ژاکت متصل کنید .
کلاه : 1 رج ساده ببافید و همزمان 12 دانه جدید در هر طرف سر بندازید و در سرتاسر رج دانه اضافه کنید تا 112 – 117 – 123 ( 128 – 133 ) دانه شود و به بافت رکن ادامه دهید و وقتی 21 – 23 – 25 ( 27 – 28 ) سانتیمتر بافتید همه دانه ها را کور کنید و درز کلاه را بدوزید و آن 12 دانه ای را که در دو طرف بافتید تا زده و بدوزید به جلو و پشت لبه جلوی ژاکت . سرهمی سبز سدری :پای چپ : سر بندازید 36 – 42 – 48 ( 52 – 58 ) دانه و ببافید با چند میل شماره 5/2 و 4 سانتیمتر رکن ( همه از زیر ) ببافید { توجه کنید به نحوه بافت رکن در بافتنی هایی که به صورت دور بافته میشوند که در بالا تو ضیح داده شده }

ادامه بدید در دور بعد به این صورت :
بافت را به صورت ساده ادامه بدید و هم زمان 10 دانه در سر تا سر دور اضافه کنید = 46 – 52 – 58 ( 62 – 68 ) حالا قرار بدین یک علامت برای مشخص شدن پهلوی پا وقتی به 1 سانتیمتر بالاتر از رکن رسیدید 1 دانه در دو طرف علامت اضافه کنید در تمام 2 – 2 – 3 ( 3 – 4 ) دور بعدی تقریبا" برای 14 – 15 – 16 ( 18 – 19 ) بار = 74 – 82 – 90 ( 98 – 106 ) دانه وقتی اندازه بافتنی 14 – 17 – 20 ( 25 – 30 ) سانتیمتر شد شروع کنید به بافتن پشت و جلو به صورت رج با توجه به علامتی که دارید یعنی از اینجا به بعد بافتنی شما درز خواهد داشت ( برای اینکه بعدا" باید دو پا را روی میل گرد با هم ببافید ) .

حالا دو طرف درز 1 دانه جدید سر بندازید = 76 – 84 – 92 ( 100 – 108 ) دانه به بافت ادامه دهید تا اندازه آن 18 – 21 – 24 ( 29 – 34 ) سانتیمتر شود حالا 2 دانه در هر دو طرف کور کنید = 72 – 80 – 88 ( 96 – 104 ) دانه حالا این را کنار گذاشته و سمت دیگر را شروع کنید .

پای راست : مثل پای چپ بافته میشود .

تنه :
دو پا را روی میل قرار دهید و به صورت دور ببافید = 144 – 169 – 176 ( 192 – 208 ) دانه و یک علامت وسط پیش
و وسط پشت قرار دهید . حالا 1 دانه هر طرف علامت در رجهای بعدی تقریبا" 6 بار کم کنید = 132 – 148 – 164 ( 180 – 196 ) دانه .
حالا یک علامت در دو طرف برای پهلو ها قرار دهید 33 – 37 – 41 ( 45 – 49 ) دانه میان 4 علامت وجود دارد.

وقتی 41 – 49 – 56 ( 66 – 74 ) سانتیمتر بافتید 1 دور از رو ببافید ، 2 دور از زیر ، 1 دور از رو ، 2 دور از زیر حالا 6 دانه برای حلقه آستین در پهلوها کم کنید ( 3 دانه در دو طرف علامت پهلو ها ) حالا پیش و پشت را جداگانه به اتمام برسانید .

جلو ( پیش ) : 60 – 68 – 76 ( 84 – 92 ) دانه حالا نقشه M1 را ببافید و 4 دانه رکن در دو طرف و هم زمان کم کنید برای حلقه آستین در دو طرف در تمام رجهای بعدی 1 دانه 8 بار = 44 – 52 – 60 ( 68 – 76 ) دانه همزمان به بافت M1 ادامه داده و 4 دانه رکن را هم در دو طرف تا بالا ببافید .
وقتی 48 – 57 – 65 ( 75 – 84 ) سانتیمتر بافتید 8 – 12 – 12 ( 16 – 16 ) دانه میانی را کور کنید و برای انحنای یقه 2 دانه 2 بار و 1 دانه 3 بار کم کنید = 11 – 13 – 17 ( 19 – 23 ) دانه روی هر سر شانه . وقتی 53 – 62 – 70 ( 81 – 90 ) سانتیمتر شد همه دانه ها را کور کنید .

پشت : 60 – 68 – 76 ( 84 – 92 ) دانه حالا نقشه M1 را ببافید و 4 دانه رکن در دو طرف و هم زمان کم کنید برای حلقه آستین در دو طرف در تمام رجهای بعدی 1 دانه 8 بار = 44 – 52 – 60 ( 68 – 76 ) دانه همزمان به بافت M1 ادامه داده و 4 دانه رکن را هم در دو طرف تا بالا ببافید .
وقتی 51 – 60 – 68 ( 79 – 88 ) سانتیمتر بافتید 16 – 20 – 20 ( 24 – 24 ) دانه میانی را کور کنید و برای انحنای یقه 2 دانه 2 بار و 1 دانه 1 بار کم کنید = 11 – 13 – 17 ( 19 – 23 ) دانه روی هر سر شانه . وقتی 53 – 62 – 70 ( 81 – 90 ) سانتیمتر شد همه دانه ها را کور کنید .
متصل کردن : برای یقه تقریبا" 65 – 45 دانه از پیش لباس بگیرید با میل سایز 5/2 و 6 رج رکن ببافید و دانه ها را در پشت کار کور کنید . برای یقه پشت تقریبا" 40 – 30 دانه با میل 5/2 بگیرید و 6 رج رکن ببافید و دانه ها را در پشت کار کور کنید. لبهء دکمه : 14 – 16 – 20 ( 22 – 25 ) دانه روی سرشانه راست پیش بگیرید و 3 رج رکن ببافید و در رج بعد که روی کار است به این شکل ادامه دهید : 2 دانه ببافید ، 2 دانه کور کنید ، 6 – 8 – 12 ( 14 – 18 ) دانه ببافید 2 دانه کور کنید ، 2 دانه ببافید . در رج بعد بالای دانه هایی که کور کردید 2 دانه سربندازید . وقتی اندازه بافتتان 2 سانتیمتر شد با بافت رکن دانه ها را در پشت کار کور کنید . همین کار را با سرشانه چپ جلوی سرهمی انجام دهید و دانه ها را در پشت کار کور کنید . درزها را بدوزید و دکمه ها را را روی سر شانه پشت بدوزید

/ 1 نظر / 233 بازدید
دوست

سلام چگور میتونم با میل گرد بدون درز ببافم