برای درست کردن این خمیرو تهیه وسایل موردنظر به قسمت آموزش بدلیجات (آموزش خمیر چینی )مراجعه کنید

دراین مرحله با استفاده از رنگ روغن سفید  وقلم مو روی کار راطراحی میکنیم