برای درست کردن این خمیرو تهیه وسایل موردنظر به قسمت آموزش بدلیجات (آموزش خمیر چینی )مراجعه کنی

ابتدا خمیر را به دوعدد گلوله رنگ سفید وصورتی میزنیم وبعد با دست پهن کرده یکی درمیان روی هم قرارمیدهیم