برای درست کردن  این خمیر به قسمت آموزش کارهای زینتی با خمیر نمکی مراجعه کنید

ابتدا خمیر را به شکل گلوله در می آوریم

سپس گلوله را به صورت اشک بزرگ در آورده و با دست پهن میکنیم همانند شکل زیر

با استفاده از چاقو شیارایجاد میکنیم

خمیر را با وردنه صاف میکنیم

با استفاده از قالب کیک قلب ایجاد میکنیم

در آخرین مرحله تک تک جزئیات با رنگ روغن رنگ آمیزی میشود