(از این مدلها ست که پشت سر به حالت شل و افتاده میشه)
برای بزرگسال45 دانه سر انداخته
برای بچه ها کمتر سر بندازید( بافتش از فرق سر به روی پیشانی)    

رج اول: زیر تا 5 دانه مانده به اخر -رج را برمیگردیم(5دانه اخر را نمیبافیم(

رج دوم: رو
رج سوم :زیر تا 9 دانه مانده به اخر رج برمیگردیم (9 دانه اخر بدون بافت)
رج چهارم ورجهای زوج :همه از رو
رج پنجم: زیر تا 12 دانه مانده به اخر رج برمیگردیم(12دانه اخر بدون بافت)

رج هفتم: زیر تا 14 دانه مانده به اخر رج برمیگردیم(14دانه اخر بدون بافت)
رج نهم:زیر تا 16 دانه مانده به اخر برمیگردیم(16دانه اخر بدون بافت(
رج یازدهم:زیر تا 14 دانه مانده به اخربرمیگردیم(توی این رج 2دانه از 16 دانه نبافته در رج 9 بافته میشود)رج سیزده: زیر تا 12 دانه مانده به اخربرمیگردیم(2دانه از 14 دانه رج هفتم که نبافته بودیم رودر این رج میبافیم)
رج پانزدهم:زیر تا 9 دانه مانده به اخربرمیگردیم( 3دانه از 12 دانه نبافته رج 5 را دراین رج بافته میشه) 9دانه نبافته میماند
رج هفدهم:زیرتا 5 دانه مانده به اخر برمیگردیم(4دانه از 9دانه نبافته رج 3 بافته میشود).5دانه نبافته میماند.
رج نوزدهم:زیر تا اخر(5دانه نبافته رج اول بافته میشود)

رج بیستم:رو
رجهای 21،22،23،24:مدادبافی (همه از زیر) که 2خط مدادبافی بین ترکها میفتد.یا میتونید یک مدل برجسته که از 4 رج درست شده باشده بزنید.
رجهای 1تا 24 را تکرار کنید تا اندازه سر بشود. هرچه ترکها بیشترباشه زیباتر میشه لطفا کمتر از 8 تا ترک نبافیدو بعد کور میکنیم.
از لبه جلو کلاه دانه گرفته وکشبافت میبافیم پهنای کشباف به دلخواست.کور میکنیم.
(قسمت بالای سرهمون قسمته که دانه ها رو نمیبافتیم) با نخ وسوزن لبه ان را محکم جمع میکنیم وبعد درز کلاه رو میبافیم.