رج1: 3 دانه سر می اندازیم .

رج 2: 3 دانه را رکن می بافیم .

رج3: 1دانه اول را نمی بافیم، کنارش 1 دانه اضافه می کنیم، دانه بعدی را رکن می بافیم، 1دانه اضافه می کنیم و بعد دانه آخر را رکن می بافیم.

رجهای زوج تمام دانه ها را رکن می بافیم .

رجهای فرد : تمام رجهای فرد همانند رج 3 باید دانه اضافه کنیم به طوری که دانه اوا را نمی بافیم-1ژته- بقیه دانه ها رکن بافته شود -1ژته – دانه آخر رکن **یعنی بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر باید یک ژته انداخته شود **

این روند را ادامه می دهیم تا 30 دانه بوجود آید

4 رج بدون کم یا زیاد کردن تمام دانه ها را رکن می بافیم.

رج بعد : دانه ها را یکی در میان روی میل کمکی منتقل می کنیم ( یعنی یک دانه می بافیم بعدی را روی میل کمکی می اندازیم ...)

15 دانه روی میل اصلی را 10 رج رکن می بافیم . 15 دانه روی میل کمکی را هم جداگانه 10 رج رکن می بافیم.

حالا باید این 2 سری دانه را روی یک میل وارد کنیم یعنی یک دانه از میل اول و بعد یک دانه از میل کمکی ( به صورت یکی در میان دانه ها را از هردو میل روی یک میل منتقل می کنیم )

حالا 30دانه روی یک میل داریم که تا 35 سانت این 30 دانه را رکن می بافیم.

بعد از این 35 سانت باید برگ دیگری ببافیم. همانند برگ اول دوباره دانه هارا روی دو میل پخش می کنیم ( به صورت یکی در میان ) و هر کدام را 10رج رکن می بافیم ، دوباره همه دانه هارا روی یک میل منتقل می کنیم . این 30 دانه را 4 رج رکن می بافیم .

حال یک رج در میان : یکی نبافته -2تا یکی -بقیه دانه ها- 2تا یکی –دانه آخر **یعنی بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر 2 دانه را یکی می کنیم **

رجهای پشت تمام دانه هار را رکن می بافیم .

این روند را ادامه می دهیم تا 3 دانه بماند و بعد این 3 دانه را باهم یکی می کنیم

OOOOOOOOOOO دو برگ از داخل هم رد می شوند