برای  درست کردن  این خمیر به قسمت آموزش کارهای زینتی با خمیر نمکی مراجعه کنید