ملزومات :  2 کلاف 100 گرمی

میل شماده 3/5   .4

 

سی و پنج دانه سرانداخته ودوخط ابری ببافید

در رجهای بعدی بافت پیچشی را شروع میکنیم ( تعداد دانه هایی که درهر رج گفته شده ببافید همراه با دانه اول گفته شده) ابتدا شش دانه ابری بافته و برمیگردیم رج پشت بافته شده بعد یازده دانه بافته شده و برمیگردیم بعد شانزده دانه بافته وبرمیگردیم بعد سی و پنج دانه بافته رج بعد شش دانه بافته برمیگردیم بعد یازده دانه بافته وبرمیکردیم بعد شانزده دانه بافته برمیگردیم بعد سی و پنج دانه بافته و برمیگردیم بعد سی و پنج دانه بافته و برمیگردیم و این حالت بافت را مرتب تکرار میکنیم تا قد دلخواه یافته شود