میون آتیش بازی چشمای تو قدم زدم
شاید که باورت بشه معنی عشق و بلدم
جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک