برای درست کردن  این خمیر به قسمت آموزش کارهای زینتی با خمیر نمکی مراجعه کنید

با استفاده از رنگ روغن دلخواه ماهی را رنگ کنید