برای درست کردن این خمیرو تهیه وسایل موردنظر به قسمت آموزش بدلیجات (آموزش خمیر چینی )مراجعه کنید

در این قسمت از چشم عروسکی استفاده میکنیم

با استفاده از سمبه شیار گوش را ایجاد میکنیم