قسمت وارو پارچه را تا دو طرف فلش دوخت زده وسپس پارچه را به رو بر میگردانیم و با الیاف یا پنبه پر کرده و قسمت دو طرف فلاش روی کار را به داخل کار برده وبا کوک ریز پس دوزی میکنیم