تا 27 مرداد هنرکده مهتاب یکساله میشه نمی دونم که توی

یکسال چقدر موفق بودم ونمی دونم چقدر مطالب به دردتون

خورده ولی من همه سعی وتلاش خودمو واسه بهتر شدن وبلاگ

خواهم کرد.ممنون ازتمامی عزیزانی که منو در این یکسال

همراهی کردند وباعث دلگرمی شدند