در این مرحله تکه های کاغذ رنگی را به نخ یا کاموای مورد نظر چسب میزنیم