وسایل مورد نظر :بطری شیشه ای.اسپری نقره ای.ماکارونی شکلدار

چسب حرارتی یا هر چسب دیگه برای چسباندن ماکارونی به بطری

بعد از چسپاندن ماکارونی به بطری. از اسپری برای رنگ کردن استفاده میکنیم