وسایل مورد نیاز:روبان(این روبان در خرازیها موجود میباشد)پارچه ضخیم چیزی شبیه نمد یا پارچه ای که خشک بایستد برای زیر کار.نخ سوزن.دکمه یا مروارید برای تزیین