وسایل مورد نیاز:قاب چوبی یا دلخواه.تور ساده یا نقش دار.میخ برای وصل تور (میتوان از چسب حرارتی نیز استفاده کرد)