وسایل مورد نظر:پارچه (دلخواه برای پیراهن وتنه وروسری).نخ .سوزن .خط کش.از جوراب رنگ پا برای درست کردن صورت استفاده کنید.